Distributiebedrijf Katoennatie Waaslandhaven StoraEnso Zeebrugge Phenolchemie Doel
Investeringen i/d zeehavens
Niet enkel door de regionale overheid en de havenautoriteiten, maar ook door ondernemingen die gevestigd zijn in de havengebieden worden voortdurend investeringen uitgevoerd in zowel vaste goederen (loodsen, gebouwen, industriële complexen) als mobiele uitrustingen (portaalkranen, gantry's, straddle carriers, voertuigen, ...). Analoog als de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid zijn investeringen een onderwerp van de jaarlijkse working paper van de NBB.
boei op Westerschelde Terneuzen radarpost Melselebrug Kallo

ls men het over investeringen heeft in de Vlaamse havens dan gaat de gedachte bijna automatisch naar de investeringen van de Vlaamse overheid, beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken, tot voor kort (2006) genaamd AWZ Administratie Waterwegen en Zeewezen (ca 350 miljoen euro of meer per jaar) én deze van de vier havenbedrijven. Overheidsinvesteringen in de havens kunnen onderscheiden worden in investeringen in de basisinfrastructuur (sluizen, havendammen, hoofdwegen, kanaaldokken, tijdokken... ), als in de uitrustinginfrastructuur (kaaimuren en steigers, dokken, havenwegen). Maar de hoofdmoot van de (onder)houdsinvesteringen voor de havens bestaat in het op peil houden (onderhoudsbaggerwerken) van de vaarpassen op zee, de maritieme toegang naar de havens, de toegangsgeulen en de kanaaldokken van de diverse havens. Bovendien, last but not least, wordt door de privé-bedrijven in de havens zeer belangrijke investeringen uitgevoerd in gebouwen, kaaiterreinen en uitrusting. De NBB inventariseert jaarlijks alle investeringen in de havens.

 

Tricolor Autocarrier Maersk kranen Zeebrugge
   

De tabel over de ontwikkeling van de investeringen (privé en overheid samen ca 4.000 miljoen euro :2015 : uitschieter 2005 5.002,8 miljoen euro) bevatten cijfers tegen lopende prijzen. Van 1999 tot 2006 stegen de directe investeringen in de Vlaamse zeehavens met gemiddeld 6,2 pct. per jaar, tegen lopende prijzen. Daarna was er een stabilisatie. Rekening houdend met de deflator van de brutoinvesteringen in vaste activa bedroeg die jaarlijkse groei voor dezelfde periode, tegen prijzen van 1999, echter gemiddeld iets later. De grootste stijgingen in die periode werden opgetekend bij de reders, de scheepsagenten en expediteurs, de chemische nijverheid en de energiesector. Een belangrijke daling werd daarentegen genoteerd in de metaalverwerkende nijverheid en het vervoer.

De haven van Antwerpen vertegenwoordigt naar investeringen ca 82 % van de in 2014 gerealiseerde investeringen. Deze wordt vooral bepaald door de energiesector, de petroleumsector, de terminaloperators en de reders. Dit laatste heeft echter zijn consequenties want investeringen in de scheepsbouw resulteert niet direct in een nut in de haven zelf. Investeringen op zich zijn belangrijk omdat ze een garantie bieden voor de toekomst in een sector (chemie) waar de levenduur van de infrastructuur beperkter is, evenals in de maritieme overslag waar voortdurend tred dient gehouden met de evolutie in de scheepsbouw.

Een overzicht van de investeringen in de Vlaamse zeehavens en het relatief belang van elk (maritieme bedrijven, niet-maritieme bedrijven en de overheid) is weer te vinden op volgende excelbestanden:

Invest 2014
NYK WaaslandhavenStoraEnso Zeebrugge

Een overzicht van de investeringen in de Vlaamse zeehavens is weer te vinden op volgende excelbestanden:

 

  • Let op : wat Oostende betreft ligt een significant gedeelte van de opgenomen investeringen buiten het huidige afgebakende havengebied

 

naar top

Laatst bijgewerkt : August 21, 2016