<
Cruisekaai Antwerpen Zeescouts Oostende Rondvaarten Gent

Zeehavens, recreatie en opleidingen

Het leuke van zeehavens is dat ze aan water of aan zee gelegen zijn, beschikken over ruime wateroppervlakte en in verbinding staan met rivieren en kanalen en natuurlijk de zee. Er is een groeiend belang voor watersport, waterrecreatie, jachthavens en infrastructuur voor cruisen in al onze Vlaamse zeehavens.
Aandacht voor dit gebeuren kan een kiem zijn voor uw loopbaan

Oostende voor Anker zeilbootje Voorhaven Oostende

Velen onder ons zijn zich er niet bewust van hoe talrijk de raakpunten zijn tussen (zee)havens en recreatie. In geen enkele Vlaamse zeehavens ontbreekt het hem aan één of meerdere jachthavens en bijhorende jachtclubs. Op het niveau van de jeugdbewegingen vinden we telkens in elke haven een afdeling van de Zeescouts of heeft BLOSO er een plaatselijke vestiging om water en zeilactiviteiten te organiseren. In bijna elke zeehaven tref je rondvaartdiensten aan. Alle Vlaamse havens aan er prat op dat ze beschikkenen over een specifieke aanmeerplaats voor cruiseschepen. Het leven in en omheen de zeehavens wordt mede bepalend gestuurd door de recreatiemogelijkheden die de zeehaven biedt. Ter hoogte van haveninfrastructuur wemelt het van sportvissers. Het beeld van zeeschepen op de vaarwegen en rivieren bezorgt ons een gevoel van rust versus de snelheid waarmede het overige verkeer om ons heen raast, terwijl juist deze zeeschepen en binnenschepen instaan voor grootschalig milieuvriendelijk goederentransport. Tot slot, zeehavens bieden een uniek kader voor festiviteiten en activiteiten die de band tussen de plaatselijke haven en de scheepvaart onderstrepen.

Cruises

Genua MSC cruise in onderhoud
Toerisme in de haven van Zeebrugge
meeuwen op Visserijsluis Oostende
Mainport Antwerpen
model zeilschip Baasrode
Toerisme  Heist bij haven Zeebrugge
sportvissers in Oostende
Jeugdbeweging langs kanaal Gent-Oostende

Vlaanderen, en hiertoe rekenen we uiteraard ook Brussel, is rijk aan historische cultureel erfgoed. Ons bouwkundig patrimonium en erfgoed is wereldwijd bekend. Niet toevallig zijn een aantal van deze ijke cultuursteden uit de middeleeuwen en daarna, ook onze moderne zeehavens geworden. Antwerpen, Gent en Brugge hebben hun rijkdom te danken aan hun haven. De stad Antwerpen heeft dan ook ter hoogte van de Suikerrui (onder het Zuiderterras) een cruiseterminal uitgebouwd waarmee je direct bij het ontschepen middenin in de cultuurstad wordt gedropt. Het Groot Dok in de haven van Gent biedt faciliteiten om cruiseschepen aan te meren op korte afstand van de historische Gentse Kuip. De faciliteiten van het oude zeestation in Zeebrugge, onze drukste cruisehaven voor maritieme schepen, en de aanlegplaats voor de grootste cruiseschepen ter wereld aan de Zweedse kaai, geven de reizigers de mogelijkheid tot ontschepen en met bustransport kunnen deze passagiers daarna het middeleeuwse Brugge,en andere Vlaamse kunststeden te bezoeken. Oostende prijst zich aan als uniek aankomstpunt voor cruiseschepen vanwaar men de directe treinverbindingen heeft naar een rits van Vlaamse cultuursteden Brugge, Gent, Antwerpen en Brussel; maar ook Leuven en Kortrijk behoren sowieso zonder overstappen tot de mogelijkheden. Het oude Zeestation en voormalige aanmeerplaats van de RMT, Regie voor Maritiem Transport, werd omgebouwd en uitgerust met een cruisekaai en ligt op loopafstand van de perrons van het eindstation Oostende. Oostende verhoopt op deze wijze ook voor de eigen stad aldus cruisetoeristen aan te trekken en eigen inkomsten te bezorgen. Alhoewel dit aantal nu omstreeks 250 mensen schommelt en in principe tot 1000 passagiers per cruiseschip zou kunnen toenemen, mag de relativiteit niet verloren gaan waar elke toeristentrein welke Oostende aankomt (tot drie per uur) op zich al nu tot ca 1000 passagiers met bestemming Oostende kan aanvoeren, en deze laatste voor de consumptie in de stad ongetwijfeld een hogere directe toegevoegde waarde bezorgen.

Cruises zitten in de lift, Vlaanderen biedt deze cultuurtoeristen een ruim aanbod van mogelijkheden vanuit haar zeehavens.
Lees meer over de cruises in de Vlaamse zeehavens

naar top

jachthaven ZeebruggeEuro lines Zeebrugge

Rondvaarten

Van oudsher is de naam Flandria verJanuary 25, 2012et nu een korte Scheldetocht of een lange havenrondvaart betreft, schoolreizen en andere gelegenheden, maar ook voor de individuele toerist bieden ze de mogelijkheden om een beeld van deze bruisende haven te ervaren. Jammer dat een geregelde rondvaart in de Waaslandhaven niet bestaat. Ook een langere Scheldetocht behoort tot de mogelijkheden, waarbij men vanuit het hinterland (Temse) de moderne overslagterminals van het Deurganckdok tegemoet vaart. Beide kusthavens beschikken over een eigen rondvaart in de haven Zeebrugge of een zeeverbinding van Oostende met Nieuwpoort. In de haven van Gent zijn er tijdens een aantal dagen (Gentse Feesten half juli) mogelijkheden tot een havenrondvaart.

naar top

Jachthavens (zie ook Portmaps)

Wereldwijd doet zich een evolutie voor waarbij de oudere havendokken, die doorgaans gelegen zijn in of dicht bij de stad, niet meer voldoen aan de moderne eisen van de zeescheepvaart. Dit laat de mogelijkheid om deze dokken beter te integreren in het stedelijk weefsel en hun een recreatieve functie te geven waarbij het watergebonden karakter centraal staat. Samen met de concentratie van havendiensten en kantoorcomplexen van de grote maritieme multinationals, samen met een rits van aan de scheepvaart verbonden utiliteitsbedrijven, bieden deze locaties een basis voor de overgangzone tussen de oude stad en moderne haven. Omheen het Willemsdok en Bonnapartedok in Antwerpen ontwikkelt zich een groeipool die Antwerpen mee laat aansluiten in de kern van havensteden die pogen de oudere havenbekkens een nieuwe up-to-date bestemming te geven. Door de vernieuwing en restoratie van het cultureel patrimonium, met onderander het Felixpakhuis en de aankleding van de verstedelijkte omgeving, worden dergelijke buurten een aangename leef- en werkomgeving.

Maar niet enkel Antwerpen ontwikkelt zich aldus. Oostende is van oudsher een haven in de stad met een unieke mix van (haven)activiteiten die voortdurend de aandacht van de toerist opeisen. Niet voor niets wordt ook bij de nakende vernieuwing van de haventoegang het oude Westerstaketsel volwaardig behouden. Tussen het oude Visserijdok (Prins Albert dok) in Zeebrugge en de militaire haven werden op de rand van het als jachthaven ingerichte oude Visserijdok een rist van luxe appartementgebouwen opgericht met direct uitzicht op de oude verlaten Vismijn en aan de achterzijde de moderne zeehaven. Door de inplanting van met de havensector verbonden bedrijven en commerciële instellingen in deze oude Vismijngebouwen ontstaat een functionele relatie met de zeehaven. Ondanks de ingeslotenheid van Zeebrugge dorp tussen Voorhaven en Achterhaven en tussen Visartsluis en Vandammesluis, illustreert de bouwexplosie van nieuwe appartementen aldaar dat delen van havens een perfecte leefomgeving kunnen vormen. In de haven van Gent ontwikkelt men een jachthaven op een eilandje dat destijds is ontstaan tijdens de verruimingswerkzaamheden aan de het oorspronkelijke kanaal Gent - Terneuzen. En ook langs de Moervaart, op een boogscheut van de haven, werden ruimtelijk de aanmeermogelijkheden voor recreatiedoeleinden voorzien. Gent heeft ook plannen voor recreatieve en woonbestemmingen tussen de Voorhaven en de Dampoort.

naar top

Festiviteiten en activiteiten

Met een regelmaat van de klok kennen de verschillende Vlaamse havens maritieme hoogdagen, of stellen deze havenbesturen en bedrijven tijdens de opendeurdag hun faciliteiten open voor het publiek. Jaarlijks wederkerend wordt 'Oostende voor Anker' (2004, 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011, reeds info 2012 ) georganiseerd. Antwerpen en Zeebrugge trachten zo mogelijks afwisselend de Cutty-sark Tall ship's Race (Antwerpen, 2001, 2003, 2006 : Zeebrugge 1995, 2000, 2002, 2005) als eindbestemming of vertrekhaven aan te trekken. Dergelijke activiteiten lokken 200.000 à 500.000 en meer belangstellende voor de kathedralen van de zee. De jaarlijkse Gentse feesten hebben steeds een havenluik; en meerdere bedrijven (Volvo, Sidmar, Indaver, Chemiebedrijven) trekken duizenden belangstellende en zijn begeleid toegankelijke tijdens de jaarlijkse in het najaar georganiseerde opendeurdagen van de industrie.Tot slot kunnen we verwijzen naar het initiatief van de Vlaamse minister President om tweejaarlijks de Vlaamse havendag te organiseren (eerste maal 5 juli 2008, een tweed maal in 2011), om de belangrijkheid van de Vlaamse zeehavens te duiden.

naar top

Sportvissers

Zowel in de Antwerpse haven (Schelde-Rijnverbinding), langs het kanaal Gent-Terneuzen, als op de havenhoofden van Zeebrugge en Oostende tref je sowieso ( sport)vissers aan zodra een oever publiekelijk toegankelijk is . 's Zomers kunnen jongeren in Oostende experimenteren met de kruisnetten die opgehangen zijn aan de het staketsel. Bij elk weer en wind is de pier druk volzet met geanimeerde hengelaars. Zelfs in het zeekanaal Gent-Terneuzen, welke vanaf de jaren vijftig zodanig door de industrie en de rioleringen werd vervuild dat het tot enkele jaren terug nog een vieze en naar chemie stinkende zwarte dode waterweg was, komt nu stilaan verbetering. Waar vroeger om zo te zeggen de vislijn door het sterk met chemicaliën besmette water gewoon werd opgevreten, weten de vissers nu opnieuw de Zelzaatse oevers druk te bevissen. Fabrieken worden nu sterk gecontroleerd op hun geloosde water en er kwamen waterzuiveringsstations die de stedelijke en industriële afvalwateren zuiveren. En de natuur recupereerde stilaan, het water werd helder en gezond en er komen terug vissen. De Zelzaatse oevers en menig open water in de Vlaamse havens zijn een goed alternatief als er op zee te veel wind is. Niet enkel de sportvissers hebben de vis ontdekt, ook de aalscholver komt zijn deel van dit visbestand opeisen.

naar top

Jeugdbewegingen

Sinds de herinvlagging vanuit Luxemburg beschikt Vlaanderen opnieuw over een belangrijke internationale maritieme vloot. Zelfs Vlaamse bulkschepen van meer dan 300.000 tdw varen over de wereldzeeën. Tevens beschikken we over een gerenommeerde hogere opleidingsinstituten en zeevaartscholen. Als een aanloop tot dergelijke carrière, kriebelen misschien bij u de ervaringen opgedaan bij de zeescouts en andere specifieke jeugdverenigingen om aldus de stap naar een maritieme opleiding te zetten. Om dit verder aan te moedigen geeft misschien het initiatief " are you waterproof" de aanzet. Are you waterproof helpt u na te denken over een carrière op het water. Velen hebben bij werken op het water nog steeds het beeld van ruige zeebonken, gevaarlijk werk en lang van huis zijn. Dit zijn clichés. Werken op het water is veilig en de uren vallen best mee. Bovendien loopt de techniek op een schip best wel vooruit op de tijd.

Op of aan de rand van de rivieren, kanaaldokken, insteekdokken en binnenvaartwaterwegen vinden de sportvissers, de fietsende of wandelende toeristen en jongeren, het gevoel van rust en ontspanning, terwijl diezelfde omgeving in cohabitatie leeft met een immense maritieme goederenstroom

naar top

Opleidingen

De vraag naar mensen met een maritieme opleiding is groot, dus je vindt zeker werk. "areyouwaterproof?" is een vereniging van maritieme scholen en werkgevers. Samen bieden we je een wereld van mogelijkheden. Hieronder kan je jouw profiel vergelijken met dat van een kapitein, een stuurman of een scheepswerktuigkundige. En misschien begint deze, uw carrière bij de zeillessen van BLOSO of de ervaringen langs het Boudewijnkanaal, het kanaal Gent - Oostende, de zeescouts op Linkeroever of in de Gentse kanaalzone.

Havengebonden opleidingen en info :

naar top

Laatst bijgewerkt : January 25, 2012